Partnerzy

FUNDACJA "MIEDZY NAMI"

Powiatowy Ośrodek Wsparcia

Głównym celem Powiatowego Ośrodka Wsparcia (POW) w Krężnicy Jarej jest wszechstronne wsparcie osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych od alkoholu, niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych jednocześnie oparcia w środowisku rodzinnym, bezdomnych bądź pozostających w skrajnym ubóstwie. Uczestnicy POW tworzą wspólnotę życia i pracy zamieszkując w budynkach mieszkalnych Fundacji Między Nami.

Zasadniczym zakresem działań Powiatowego Ośrodka Wsparcia jest budowanie i rozwijanie samopomocowej aktywności uczestników, zmierzającej do ich usamodzielnienia, oraz  reintegracji społecznej i zawodowej. Właściwymi działaniami w tym obszarze są różnorodne formy pomocy pedagogicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Drugim istotnym zakresem POW są działania pomocowe i wspierające w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej, specjalistycznej terapii i ochrony zdrowia.

POW wykonuje powyższe zadania w ramach  Programu Wsparcia i Aktywizacji Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym realizowanym przez Fundację Między Nami w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Emaus oraz Spółdzielnią Socjalną Emaus.

 

Kontakt:

Krężnica Jara 498

20-515 Lublin 51

Tel/fax 81 511 91 70

e-mail: fmn.pow@interia.pl

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzające do ich ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę indywidualnych możliwości.

Fundacja „Między Nami” utworzyła WTZ w roku 1993,  jako osobną jednostkę organizacyjną, powstałą w wyniku realizacji projektu z Lekarzami bez Granic i funkcjonującą zgodnie z zasadami określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Obecnie w zajęciach WTZ uczestniczy 36  osób z niepełnosprawnością intelektualną, pochodzących głównie ze środowisk wiejskich, zamieszkałych w gminach: Niedrzwica Duża, Konopnica, Głusk, Borzechów, Strzyżewice, Lublin.

W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzone są zajęcia mające na celu:

  • rozwój zaradności osobistej,rozwój samodzielności społecznej (w tym w wypełnianiu ról społecznych),
  • rozwój umiejętności komunikowania się, nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
  • rozwój umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
  • rozwój umiejętności niezbędnych we współżyciu społecznym i współpracy,
  • rozwój umiejętności wykonywania czynności wynikających z form terapii zajęciowej w 6 pracowniach (tj. kulinarnej, rękodzieła, ceramicznej, stolarskiej, plastycznej, funkcjonowania społecznego),
  • rozwój psychofizycznej sprawności niezbędnej w pracy.

Oprócz pracowni terapeutycznych, które są główną aktywnością, WTZ proponuje swoim uczestnikom trening ekonomiczny, zajęcia ruchowe, konsultacje psychologiczne, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki, imprezy integracyjne.

Fundacja „Między Nami”, poprzezWarsztat Terapii Zajęciowej, promuje również  twórczość osób niepełnosprawnych w takich działaniach jak:

  • plenery artystyczne
  • wystawy, konkursy, kiermasze
  • wydawnictwa
  • warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Prezentowane na stronie wyroby rękodzielnicze (zakładka – rękodzieło artystyczne) są wykonane przez uczestników WTZ.

 

Kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Między Nami”

Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin

Tel/fax (81) 511 91 41

fmn@poczta.onet.pl

www.fmn.lublin.pl

 


 

STOWARZYSZENIE "EMAUS"

Misja

Nazwa EMAUS pochodzi od nazwy małej miejscowości w Palestynie, w której zrozpaczeni ludzie odzyskali nadzieję. Ta nazwa jest wyrazem wspólnego nam – wierzącym i niewierzącym – przekonania, że tylko miłość może nas połączyć i  dać możliwości rozwoju.

 Emaus narodziło się ze spotkania:

·ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swojej uprzywilejowanej sytuacji i odpowiedzialności społecznej wobec niesprawiedliwości

·ludzi, którzy utracili już wolę życia

Jedni i drudzy postanowili połączyć wolę i czyny by wspierać się wzajemnie i pomagać tym, którzy cierpią. 

z Manifestu Powszechnego Ruchu Emaus

 

Historia

Stowarzyszenie Emaus  w Lublinie zostało zarejestrowane w 1995 roku w ścisłym związku z Fundacją Między Nami z Krężnicy Jarej. Obie organizacje ze względu na zbieżne cele statutowe i wspólne środowisko  współpracują blisko dla dobra osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 1999 roku, w 50 rocznicę Międzynarodowego Ruchu Emaus – Stowarzyszenie z Lublina zostało pierwszym w krajach Europy środkowo – wschodniej członkiem tego Ruchu, który skupia ok. 300 grup w 40 krajach na 5 kontynentach. Jesteśmy  członkiem założycielem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych; współpracujemy  z wieloma innymi organizacjami z kraju i zagranicy ( Ukraina, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Anglia i inne)

 

Działalność

Wspólnota  -  to najbardziej podstawowa i jednocześnie oryginalna forma działalności Ruchu Emaus. przyjmuje ludzi potrzebujących pomocy, bezdomnych, dając im schronienie, poczucie bezpieczeństwa ofiarowując przyjaźń i przywracając radość życia. Członkami wspólnoty zostać mogą również inni, którzy wybierając życie bardzo proste, zorientowane na wspólnotę i dzielenie z innymi znajdują w tym głęboki sens. Społeczność domowników  kieruje się trzema podstawowymi zasadami:

równości - jest dostępna dla każdego, bez względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, rasę itp.; w najgłębszym sensie ma charakter samopomocowy, odwołuje się do osobistych motywacji i zaangażowania;

-  autonomii– ta zasada określa prymat indywidualnych i społecznych (wspólnotowych) form odpowiedzialności nad instytucjonalnymi; uczestnik jest podmiotem i aktorem życia wspólnotowego. Autonomia ma wymiar również ekonomiczny: własne środki finansowe i materialne, pozyskiwane dzięki indywidualnej pracy wszystkich domowników decydują o podmiotowym i autonomicznym charakterze wspólnoty.

          - solidarności– ta zasada wykracza poza partykularny interes wspólnoty, wychodzi naprzeciw innym potrzebującym żyjącym w biedzie, nieszczęściu i rozpaczy. Wspólnota wspiera ich poprzez udzielanie pomocy rzeczowej, wydawanie bezpłatnych posiłków, finansowy współudział w projektach humanitarnych często w partnerstwie z innymi grupami czy organizacjami.

 

Praca

 Dzięki pracy wspólnota zdobywa środki na utrzymanie, które decydują o autonomii nie tylko finansowej ale i tej w najszerszym zakresie: własne środki pozwalają na prowadzenie działalności na własny sposób i odpowiedzialność. Praca jest też podstawowym środkiem służącym rozwojowi osobowemu, społecznemu i zawodowemu członków wspólnoty. Dzięki niej wspólnota jest zintegrowana ze społeczeństwem,  które staje się wręcz jej „klientem”.

Podstawowym sposobem pozyskiwania środków na życie jest Zbiórka publiczna  w formie sprzedaży rzeczy używanych nieodpłatnie przekazywanych przez darczyńców (na podstawie decyzji Prezydenta m. Lublina); mieszkańcy miasta i okolic przekazują meble, sprzęt AGD, RTV, rzeczy „ jakiegokolwiek rodzaju”, które są sprzedawane w „sklepie” przy ul. Tęczowej 173 (Lublin – Zembrzyce)

Inne formy zarobkowania wspólnoty z Krężnicy Jarej to:

- działalność odpłatna pożytku publicznego – sprzedaż surowców wtórnych i recykling (odzież, złom, plastiki, makulatura)

- działalność gospodarcza – w kwietniu 2010KRS w Lublinie zarejestrował Spółdzielnię Socjalną Emaus powołaną przez Stowarzyszenie Emaus oraz Fundację Między Nami

 

Kontakt:

Stowarzyszenie "EMAUS"

20-515 Lublin

Krężnica Jara 498

tel. 81 511 91 31

fax. 81 511 92 93

Kiermasz rzeczy używanych: tel. 81 750 00 50 (szczegóły w ulotce)

emaus@emaus.lublin.pl

www.emaus.lublin.pl